El juliol de 2008 va ser constituïda la societat La Klosca-CET, SLU, promoguda pel Centre de Formació i Prevenció com a únic soci fundador. Pocs mesos després, el novembre del mateix any, era inscrita al registre de Centres Especials de Treball de la Generalitat de Catalunya, amb el número T00286.

L’activitat que portem a terme està contextualitzada en el sector de la producció agroalimentària ecològica, on intentem desenvolupar una política estratègica respectuosa amb el medi, que alhora no descuidi el compromís social que comporta vetllar pels interessos d’aquelles persones més desfavorides, preferentment les que pateixen algun tipus de trastorn relacionat amb la salut mental, en el moment d’abordar el mercat laboral.

 
 
Tanmateix, pretenem que el seu pas pel CET no esdevingui finalista, sinó que més aviat serveixi per facilitar el trànsit vers l’empresa ordinària d’aquelles persones que estiguin capacitades i ho desitgin, com a resposta a uns criteris basats en la igualtat d’oportunitats vinculats a una veritable política i un model de normalització. Així mateix, pretenem crear un marc de confiança vers els nostres clients, i apostem per un producte de qualitat, amb un plantejament basat en la millora continuada en els processos de producció.
 
La Klosca-CET® - Tots els drets reservats